ಹಣದ ತಾಯತಗಳು ಮತ್ತು ವಾಮಾಚಾರ

ಹಣ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಾಯತಗಳು ಮತ್ತು ವಾಮಾಚಾರ ಮಂತ್ರಗಳು